Contact met VVV Terschelling, adresgegevens, telefoonnummer

Activiteiten en excursies boeken bij de VVV

Alle activiteiten vind je bij VVV Terschelling!

Of je nou sportief bezig wil zijn, een paardengek bent, lekker wil stappen, meer van de waddennatuur wil leren kennen of een museum wil bekijken, de VVV weet waar je het kan doen en boekt de kaartjes voor je. Of boek en betaal direct online!

Activiteiten op Terschelling boeken: KLIK HIER

Excursies boeken: KLIK HIER

WadsApp Terschelling

VVV Terschelling heeft een eigen app uitgebracht. Een echte must voor de Terschellingganger! Of je hier nu voor het eerst bent of al vaker bent geweest, de WadsApp zal je verrassen met het brede aanbod aan informatie:

  • Alle ondernemers van Terschelling
  • Terschellinger dialecten gesproken
  • Cultuurhistorie
  • Veerboot informatie
  • Werelderfgoed en Getijdentabel
  • Vogelherkennings en /geluiden
  • Excursies, wandelroutes en fietstochten
  • en meer...

Download de app voor Iphone (of Ipad) of Android door HIER te klikken.

Kan ik telefonisch een excursie boeken bij de VVV

Alle excursies zijn op deze website direct online te boeken, als er nog plek is.
Telefonisch reserveren van een excursie is niet mogelijk. Dat heeft te maken met de betaling. We kunnen je wel telefonisch helpen aan informatie over activiteiten als je iets niet op deze site kan vinden.

Waar kan ik excursies en activiteiten boeken

Alle activiteiten, van zeehondentochten tot blokarten, van wadproeverijen tot huifkartochten en van concerten tot poppenkast, zijn via deze site te boeken. Je betaalt dan direct online.

Je kan ook bij ons aan de VVV balie alle activiteiten boeken. Je krijgt dan je kaartje meteen mee. Als een excursie is volgeboekt, proberen we meteen iets anders leuks voor je te regelen.

Er zijn ook verschillende wederverkopers, verspreid over Terschelling. Ook zij helpen je graag.

West-Terschelling:
- Stayokay Terschelling
- WestCord hotel Schylge
- WestCord aparthotel Boschrijck
- Landal West

West aan Zee:
- Paal 8 Hotel aan Zee

 Midsland
- Landal Residence
- Landal Schuttersbos
- Camping Veldzicht

Formerum
- Camping Mast
- Camping Hekkeland
- Vakantiepark Haantjes

Lies:
- Hotel de Walvisvaarder

Hoorn
- Folkshegeskoalle
- B&B Postoari

Oosterend:
- Vakantiepark Tjermelan
- Residentie Dicht bij Zee
- Camping Wantij

Kan ik een excursie annuleren

Er zijn goede redenen waarom je toch niet mee kan op een reeds geboekte excursie. 
Omgekeerd zijn er redenen waarom de aanbieder een excursie niet door kan laten gaan. Voor sommige buitenactiviteiten kan het weer een reden zijn voor annulering door de aanbieder, wanneer het onverantwoord zou zijn de activiteit door te laten gaan. Ook wanneer een vooraf opgegeven minimum aantal deelnemers voor een activiteit niet wordt behaald, kan een excursie door de aanbieder worden geannuleerd. 

Hierom vraagt de VVV altijd op een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken, als iets niet door kan gaan bellen we en zoeken we naar alternatieven.

Restitutie bij eigen annulering is niet altijd mogelijk. Zie daarvoor onze algemene voorwaarden.

Wat zijn de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Activiteiten (A.V.A.)

versie 1/9/2010, 1

Artikel 1 Inleidende bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de organisator wordt aangeboden.

In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator wordt verricht ten behoeve van de klant. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van trouwerijen, maaltijden en verblijfplaats.

b) Arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten en/of activiteiten die door een organisator worden aangeboden.

c) Organisator: degene die, in uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.

d) Uitvoerende bedrijven: een bedrijf dat door de organisator is benaderd een activiteit uit te voeren en/of te begeleiden en/of het bieden van een faciliteit.

e) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een organisator zich jegens een klant verplicht tot het leveren van een activiteit.

f) Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator.

g) Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.

h) (Stichting) VVV Terschelling: het bedrijf dat tussen de klant en de organisator bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomst.

i) Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten en/of diensten die door de organisator geleverd worden.

j) Website: Website van de VVV Terschelling: www.vvvterschelling.nl

k) Geldbedragen: alle bedragen genoemd in deze voorwaarden zijn in euro’s en inclusief 19% BTW tenzij anders vermeld.

l) Excursie: Idem als activiteit (zie 1.a)

m) Wederverkoper: het bedrijf bij wie u entreebewijzen kunt verkrijgen voor een activiteit, welke via het systeem van de VVV Terschelling door de Organisator wordt aangeboden aan de klant. Dit zal veelal een logiesverstrekker zijn.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Artikel 2.1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod van het product of dienst van de organisator, waarvoor de Stichting VVV Terschelling bemiddelt. De aanvaarding kan op meerdere manieren plaatsvinden via de verkooppunten van de VVV Terschelling, te weten: de balieverkoop op het VVV kantoor op Terschelling , de VVV website, de balie van een wederverkoper op Terschelling of de website van de wederverkoper. De overeenkomst is ten alle tijden een overeenkomst tussen de organisator en de klant.

Artikel 2.2

De klant zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere klanten verstrekken. Hierin zal de klant geen relevante (medische) gegevens achterhouden die mogelijk een belemmering van de uitoefening van de activiteit zou kunnen zijn, waardoor de veiligheid van de klant, de omstanders of de organisator in het geding zou kunnen komen. Bij twijfel dient de klant ook altijd melding te maken.

Artikel 2.3

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat met de organisator, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) klant(en) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2.4

Indien de organisator bereid is wijzigingsverzoeken in behandeling te nemen, heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:

a. communicatiekosten,

b. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de organisator.

Artikel 2.5

Hoewel met de grootste zorg samengesteld draagt de Stichting VVV Terschelling geen verantwoordelijkheid voor foto's, informatie, prijzen en ander voorlichtingsmateriaal, welke op website www.vvvterschelling.nl staan vermeld. Zij draagt ook geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s op drukwerk, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Artikel 2.6

De klant kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal de organisator trachten hiermee rekening te houden.

Artikel 2.7

De klant en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig identificatiebewijs te tonen.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Artikel 3.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de organisator gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

Artikel 3.2

De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

Artikel 3.3

Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de klant prevaleren de voorwaarden van de organisator, tenzij de organisator en de klant uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.

Artikel 3.4

De organisator is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de organisator deze schriftelijk heeft ontvangen van de VVV Terschelling.

Artikel 4 Betaling

Artikel 4.1

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient het volledige bedrag (100%) te worden voldaan aan de VVV Terschelling. Zonder betaling (via I-deal of contant) is geen sprake van een overeenkomst en wordt er geen reservering gemaakt of bevestigd, met uitzondering van de bepaling omschreven in artikel 4.2.

Artikel 4.2

Het is mogelijk in bepaalde gevallen een betaling op rekening te accepteren, alleen met goedkeuring en in overleg met de VVV Terschelling. Zulks zal altijd schriftelijk aan de klant worden bevestigd.

Artikel 4.3

De klant die niet binnen de termijnen die op de bevestiging van de factuur staan

aangegeven betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

Artikel 4.4

De klant wordt in geval van artikel 4.3 gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

Artikel 5 Wijzigingen door de klant

Artikel 5.1

Indien de Stichting VVV Terschelling de financiën voor de organisator met de klant afhandelt, zoals aangegeven op het reserveringsbewijs genoemd in artikel 6, dient de klant een wijziging van de boeking bij de Stichting VVV Terschelling te verzoeken. Verzoeken tot wijziging ingediend bij de Stichting VVV Terschelling, als beschreven in lid 2, zullen indien mogelijk worden doorgevoerd en in dat geval schriftelijk door de Stichting VVV Terschelling worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de klant de gewijzigde prijs volgens de regeling van artikel 2,3 en 4 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.

Artikel 5.2

Indien de klant aan de Stichting VVV Terschelling een verzoek tot wijziging van de

overeenkomst doet, is deze uitsluitend mogelijk indien de wijziging betrekking heeft op de geboekte activiteit(en). Indien de reiziger wil wijzigen naar een andere activiteit geldt dit als een annulering en is artikel 6 van toepassing.

Artikel 5.3

De klant kan de organisator tot 14 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen.

Artikel 5.4

De klant kan de organisator tot 7 dagen voor aanvang verzoeken het opgegeven aantal deelnemers te verlagen met maximaal 15% van het overeengekomen aantal deelnemers.

Artikel 5.5

Over het verzoek ingediend bij de Stichting VVV Terschelling, als beschreven in lid 1, zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de klant onverwijld worden meegedeeld. De klant kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 6 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de klant op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Artikel 6 Annulering door de klant

Artikel 6.1

De klant wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.

Artikel 6.2

De klant kan het arrangement en/of activiteit annuleren enkel door middel van schriftelijk contact.

Artikel 6.3

De annulering is alleen geldig als de klant en de organisator of VVV Terschelling de

annulering schriftelijk bevestigd. Zo nodig dient de bevestiging daarvan getoond te kunnen worden.

Artikel 6.4

Bij annulering is de klant de organisator tot de volgende kosten verschuldigd:

* a. tot 28 dagen voor aanvang: 25% van de prijs

* b. van 28 tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de prijs

* c. van 7 dagen tot 24 uur voor aanvang: 75% van de prijs

* d. binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de prijs

Dit geldt ook bij de annulering van het aantal deelnemers, in acht nemend artikel 5.4

Artikel 6.5

Een annulering door de klant wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 7 Wijzigingen door de organisator

Artikel 7.1

De prijs welke aan u wordt bevestigd, nadat de boekingstransactie is voltooid, is de juiste prijs. De Stichting VVV Terschelling heeft het recht om op de tot stand gekomen overeenkomst terug te komen en derhalve deze geheel of deels te wijzigen of te annuleren zonder dat daar wederzijds kosten aan verbonden zijn, mits u hiervan op de hoogte wordt gesteld binnen 3 werkdagen na het tijdstip waarop wij de bevestiging naar u hebben verzonden.

Artikel 7.2

Ook wanneer, door wat voor omstandigheden dan ook, geen contact met u kan worden gelegd, ondanks pogingen via telefoon en e-mail door de Stichting VVV Terschelling, kan de overeenkomst, onder de in artikel 7 genoemde voorwaarden, gewijzigd of geannuleerd worden.

Artikel 7.3

In het geval van annulering vanuit het initiatief van de Stichting VVV Terschelling in opdracht van de organisator, zoals genoemd in art. 8, zult u de eventuele reeds betaalde kosten geretourneerd krijgen.

Artikel 7.4

Op grond van gewichtige, onverwijld aan de klant mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de organisator de klant een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de klant en dit onverwijld meedelen.

Artikel 7.5

De klant kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 7.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de klant op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De klant die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De klant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

Artikel 7.6

Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Het uitvoerende bedrijf zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de klant tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens het uitvoerende bedrijf niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.

Artikel 7.7

De uitvoering van het overeengekomene is afhankelijk van plaatselijke

(weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de organisator zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een uitvoerend bedrijf van de organisator heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

Artikel 7.8

De klant die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod

ingevolge de vorige leden af te wijzen moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het

bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft de klant recht de overeenkomst

met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet -op straffe van verval- van dit recht gebruik

maken binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de

organisator. De klant heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de betaalde

gelden (of, indien de activiteit reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig

deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als

bedoeld in lid 7 van dit artikel.

Artikel 7.9

A. Indien, direct na aankomst van de klant(en) of direct na constatering, een belangrijk

gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of

de organisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen

voorzien, zorgt de organisator er voor dat passende, alternatieve regelingen worden

getroffen met het oog op de continuering van de overeen gekomen activiteiten.

B. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de

klant(en) worden aanvaard, verstrekt de organisator de organisator een gelijkwaardig

vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met

de klant overeengekomen plaats van terugkeer.

C. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de klant is voor rekening van de

organisator indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem

overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

Artikel 7.10

De organisator is verplicht de klant te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging

in de vertrektijd.

Artikel 8 Opzegging door de organisator

Artikel 8.1

De organisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,

indien het aantal aanmeldingen kleiner of groter is dan het vereiste minimum resp.

maximum aantal, vermeld op de website of aan de balie, of indien de aard van het

reisgezelschap in strijd is met de voorwaarden die de organisator dan wel de VVV

Terschelling kenbaar heeft gemaakt in hun publicatie(s). De opzegging dient gelijk na

constatering (mits binnen een redelijke termijn van de mogelijkheid van constatering), te

geschieden. De klant ontvangt restitutie volgens conform de bepalingen in artikel 7. De

artikelen 8.2 t/m 8.4 zijn niet van toepassing alsmede artikelen 9,10 en 11.

Artikel 8.2

De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van

gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn

zoals gewichtige weersomstandigheden, (burger)oorlog, terreur, politieke onrust,

natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. De organisator is verplicht

de klant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

Artikel 8.3

Bij opzegging door de organisator wegens de in 8.1 genoemde omstandigheden voor

aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de klant recht op volledige restitutie van

de reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de klant een arrangement of

activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

Artikel 8.4

Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de klant of

deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven

de organisator en/of de uitvoerende bedrijven het recht tot onmiddellijke opschorting van

haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde

materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst

ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de klant of deelnemer, mits deze

gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de klant of deelnemer. De organisator

heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de klant en/of

deelnemer.

Artikel 9 Verplichtingen van de organisator

Artikel 9.1

De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de

verwachtingen die de klant op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de

organisator redelijkerwijs mocht hebben. De organisator is naar gelang de omstandigheden

verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit

niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien

de oorzaak daarvan aan de klant moet worden toegerekend, is de organisator tot verlening

van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De

kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de klant.

Artikel 9.2

De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden

aan de hand van de gebruiken en beperkingen van de locatie waar de activiteiten

plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en

aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

Artikel 10 Verplichtingen van de klant(en) en deelnemers

Artikel 10.1

De klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke

omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan

de organisator of de uitvoerende bedrijven van de organisator te melden voor zover deze

van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze

verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, dient in het bezit te zijn van een

erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de

organisator.

Artikel 10.2

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of de

werknemers van de uitvoerende bedrijven om de goede uitvoering van de overeenkomst te

bevorderen.

Artikel 10.3

De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze

waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient

eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De

deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik

geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig

mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of

verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van de organisator

vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de

overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een werknemer van het

uitvoerende bedrijf en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en

zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak,

zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan klant en/of

deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 10.4

De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het

arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die

de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze

omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of het uitvoerende bedrijf van

(verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit

voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de klant

onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

Artikel 10.5

Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema

en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

Artikel 10.6

De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het

arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar

hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

Artikel 10.7

Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld

door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer de organisator in het bezit te stellen

van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke

vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of

de overeenkomst mede te ondertekenen.

Artikel 10.8

De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende

conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 10.9

De klant of deelnemer dient eventuele onjuistheden van de gegevens op de bevestiging of

ticket direct te melden bij de VVV Terschelling.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de organisator / VVV Terschelling

Artikel 11.1

De VVV Terschelling is niet aansprakelijk te stellen voor enigerlei vorm van letsel of schade

ten gevolge van onjuiste vermelding van gegeven op het ticket of in de bevestiging of voor

letsel aan deelnemer(s) of derden, of schade aan de eigendommen van deelnemer(s) of

derden, voorgevallen door tijdens of na een activiteit, excursie of evenement, waarvoor het

entreebewijs bij het kantoor of via de website van de VVV Terschelling is verkregen.

Artikel 11.2

Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van klant en/of

deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de

organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die

klant en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de

arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid

wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

Artikel 11.3

De organisator stelt de uitvoerende bedrijven aansprakelijk voor schade die het gevolg is van

een materieel gebrek in de door hen geboden faciliteiten en activiteiten indien dit materiele

gebrek aan het uitvoerende bedrijf kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten

is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende

opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11.4

De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

* a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van

een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een

ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van

de eigen vermogens of het negeren van instructies;

* b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde

categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere

veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet

voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

* c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst

betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator

en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen

niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

Artikel 11.5

De klant en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en

annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer

aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van

de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen

en/of annuleringsverzekering.

Artikel 11.6

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden

ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator en/of

de uitvoerende bedrijven, tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 11.7

Indien de reiziger geen eerste melding van zaken zoals genoemd in artikel 10.3 en 10.9

maakt, waardoor anticiperen door de organisator op de door de reiziger gemelde gebreken

onmogelijk wordt gemaakt, kan er na vertrek uit de accommodatie geen beroep meer op

enigerlei schadevergoeding worden ingediend. Alle claims of klachtenbrieven welke zonder

aan de in dit artikel genoemden voorwaarden te zijn voldaan, zullen niet ontvankelijk worden

verklaard.

Artikel 11.8

De Stichting VVV is niet aansprakelijk te stellen voor enigerlei vorm van schadevergoeding

ontstaan door het sluiten van een overeenkomst via bemiddeling door de VVV zoals in art. 2,

of ontstaan uit een tekortkoming van de organisator dan wel een tekortkoming van de klant,

volgens deze algemene voorwaarden. In geval van een geschil tussen de klant en de

organisator, waarbij voldaan is aan de bepalingen zoals gemeld in deze voorwaarden en van

waaruit een claim aldus door de organisator in behandeling kan worden genomen, kan de

Stichting VVV Terschelling door zowel de klant alsmede door de organisator worden

gevraagd een advies uit te brengen.

Artikel 11.9

Indien de organisator jegens de klant aansprakelijk is voor derving van ‘verblijfsgenot’,

bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de overeengekomen geldsom.

Artikel 11.10

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de

organisator of VVV Terschelling gelden ook ten behoeve van werknemers van de organisator,

de Stichting VVV Terschelling, het reisbureau en betrokken dienstverleners, alsmede hun

personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van de klant / deelnemer

Artikel 12.1

De deelnemer en/of de klant is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig

ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem

"toegelaten" derden.

Artikel 13 Klachten

Artikel 13.1

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert,

dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een

passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt

opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo

spoedig mogelijk worden gemeld aan de organisator of een vertegenwoordiger van het

uitvoerende bedrijf ter plekke. De communicatiekosten worden door de organisator vergoed,

tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

Artikel 13.2

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk

binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd

worden ingediend bij de organisator, met afschrift naar de VVV Terschelling. Heeft het

arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van

een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Artikel 13.3

Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de

overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het

arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft

gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Artikel 13.4

Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen een maand na

terugkeer schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Stichting VVV Terschelling. Als

de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient

deze binnen een maand na kennisname van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft,

door de reiziger bij de Stichting VVV Terschelling te worden ingediend.

Artikel 13.5

In geval van een klacht, ingediend bij de Stichting VVV Terschelling en indien voldaan aan de

voorwaarden als genoemd in dit artikel, zal de VVV de klacht op de zienswijze van beide

partijen beoordelen en een advies uitbrengen, alsmede melden wat de eventuele activiteiten

zullen zijn welke de Stichting VVV Terschelling naar aanleiding van de klacht mogelijk besluit

te ondernemen ten einde klachten van gelijke aard in de toekomst te voorkomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 14.1

Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van

toepassing.

Aldus opgemaakt door de VVV Terschelling

10 augustus 2010